VIII клас

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ

УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г.

/определен със заповед № РД-09-1132/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката/

2.След завършено основно образование

Вид дейност

Срок

1. Подаване на заявления за полагане на приемни изпити

07.-13.05.2014 г. вкл.

2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити

до 16.05.2014 г. вкл.

3. Провеждане на приемните изпити:  
по математика

16.06.2014 г.

за проверка на способностите по изобразително изкуство

17.06.2014 г..

за проверка на способностите по хореография

18.06.2014 г.

за проверка на способностите по музика

19.06.2014 г.

за проверка на способностите по спорт

16-20.06.2014 г.

4. Обявяване на оценките от приемните изпити

до 02.07.2014 г. вкл.

5. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

02.07-22.07.2014 г. ВКЛ.

6. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

02-04.07.2014 г. вкл.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 07.07.2014 г. вкл.

8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

08.07.2014 г.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

09.07.2014 г.

10. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

10.07.2014 г.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 14.07.2014 г. вкл.

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

15.07.2014 г.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 17.07.2014 г. вкл.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

18.07.2014 г. .

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране,

21.07.2014 г.

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

22.07.2014 г.

17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 24.07.2014 г. вкл.

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 04.09.2014 г. вкл.

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 12.09.2014 г. вкл.