VII клас

Уважаеми ученици и родители,

от страницата на МОН можете да прочетете информация за кандидатстване след VII клас:

 

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ

УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г.

/определен със заповед № РД-09-1132/04.09.2013 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

07-13.05.2014 г. вкл.

2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 16.05.2014 г. вкл.

3. . Провеждане на тестове по:

•         български език и литература

•         математика

21.05.2014 г. 23.05.2014 г.

4.Обявяване на резултатите от тестовете

до 04.06.2014 г. вкл.

5.Провеждане на изпити за проверка на способностите по: 

•         изобразително изкуство

•         музика

•         хореография

•         спорт

04.06.2014 г.

05.06.2014 г.

06.06.2014 г. 31.05.-01.06.2014 г. вкл.

 

6.Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 09.06.2014 г. вкл.

7.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

10.06.-12.07.2014 г. вкл.

8.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 

№ 11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

17.-20.06.2014 г. вкл.

9.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 26.06.2014 г. вкл.

10.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

27.06.-01.07.2014 г. вкл.

11.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2014 г. вкл.

12.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

07.-09.07.2014 г. вкл.

13.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори, етап на класиране

10.07.2014 г.

14.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

11.-15.07.2014 г. вкл.

15.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2014 г. вкл.

16.Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.-21.07.2014 г. вкл.

17.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

22.07.2014 г.

18.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 28.07.2014 г. вкл.

19.Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 31.07.2014 г. вкл.