Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система