Мисия на училището

Мисията на ОУ ”Мати Болгария” е да обучава  и социализира деца от 7 до 14 години съгласно действащите държавни образователни изисквания, принципите за демократичност, хуманност и достъпност, на основата на общочовешките ценности и добрите традиции;  да формира отговорни личности, подготвени да изпълняват социалната си роля в обществото; да развива заложбите на всяко дете.

Визия на училището

 ОУ ”Мати Болгария„ да продължи да бъде предпочитано място за децата от Община Казанлък, където да получават отлична учебна подготовка, възможности за личностно развитие, съобразено с тяхната индивидуалност, гарантирано от високата квалификация и професионализма на педагогическата общност, много добра материално – техническа база и успешно сътрудничество с родителската общност.

1. Училищният колектив да продължи да изгражда позитивния образ на училището ни като център и модел на най-новите образци на обучение и адаптация на децата към социалните условия на нашата държава при изграждане личността на детето. За тези оптимални изисквания и резултати се грижат едни от най-квалифицираните преподаватели и възпитатели в Казанлъшката община.

2. През тази учебна година училището да развива методите и похватите по Програмата “Стъпка по стъпка”, ще ангажира свободното време на учениците с работа по проектите „УСПЕХ“ и „Коменски“ с международно участие, ще се стреми да обогатява материално – техническата база за онагледяване и озвучаване на учебния материал като използва възможностите на делегирания бюджет и Европейските програми.